Yn sentence example

yn
 • In the applications with which we are concerned, t, n are very small quantities; and we may take P = x yn - At the same time dS may be identified with dxdy, and in the de nominator p may be treated as constant and equal to f.
  0
  0
 • The old British tower and castle were called Castell caled fryn yn Rhos, the "castle of the hard hill in Rhos."
  0
  0
 • In the geometry of plane curves, the term parabola is often used to denote the curves given by the general equation a' n x n = ym+n, thus ax= y 2 is the quadratic or Apollonian parabola; a 2 x = y 3 is the cubic parabola, a 3 x = y4 is the biquadratic parabola; semi parabolas have the general equation ax n-1 = yn, thus ax e = y 3 is the semicubical parabola and ax 3 = y 4 the semibiquadratic parabola.
  0
  0
 • The nasal mutation occurs after fy, " my," and yn, " in "; thus fy mhen, " my head " (pen, " head "), yn Nhalgarth, " at Talgarth."
  0
  0
 • Near Wrexham, but in a detached portion of Flintshire, to the S.E., is Bangor-is-coed (Bangor yn Maelor), the site of the most ancient monastery in the kingdom, founded before r80; some 1200 monks were slain here by IEthelfrith of Northumbria, who also spoiled the monastery.
  0
  0
  Advertisement
 • Fodd bynnag, y gwir yw bod amrywiaeth eang yn yr Arian a gaiff ysgolion ar draws Cymru.
  0
  0
 • Mae'r dull o drefnu canolfannau galw-mewn wedi bod yn amrywiol dros ben.
  0
  0
 • Gadewch inni weld beth fydd y bleidlais yn ei ddweud, Weinidog.
  0
  0
 • Gallwch eu gwrthod, ond dyna beth y mae'r swyddogion yn ei ddweud.
  0
  0
 • Nod amgen y weinyddiaeth hon, a'r un yn San Steffan, yw eu bod yn gwario mwy ac yn cyflawni llai.
  0
  0
  Advertisement
 • You can talk about something ongoing or in the recent past: Mae e wedi bod yn dost am wythnos.
  0
  0
 • Mae'n amlwg bod y dystiolaeth sydd ar gael yn amlygu y dylid bod yn rhagofalus.
  0
  0
 • Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ati mewn ffordd wahanol i ddatrys y broblem hon.
  0
  0
 • O ystyried yr holl bobl sydd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion, mae'n amlwg bod y ffigurau hyn yn isel iawn.
  0
  0
 • Mae hyn yn arwyddocaol o'r holl broses sydd wedi arwain at y cynnig terfynol hwn.
  0
  0
  Advertisement
 • Fodd bynnag, tra bod y broses yn bwysig, mae angen cyflawni hefyd.
  0
  0
 • Neu a yw'r adolygiad yn broses o lunio polisi mynediad?
  0
  0
 • Felly, mae angen inni ganolbwyntio ar gyflawni yn ogystal ag ar broses.
  0
  0
 • Mae'r ffigur hwnnw yn is na 60 y cant erbyn hyn.
  0
  0
 • Mae ymddiriedolaeth iechyd yn y Gogledd wedi dweud wrthyf ei bod yn sefydlu arferion da gydag awdurdodau lleol ac eraill ar y sail honno.
  0
  0
  Advertisement
 • A ydych yn dal i fod wedi ymrwymo i hynny, neu a yw'n rhan o agenda wahanol?
  0
  0
 • Mae'n parhau i fod yn wir bod rhestrau aros yn dal i fod yn llawer uwch na phan sefydlwyd y Cynulliad yn 1999.
  0
  0
 • Fodd bynnag, mae hyfforddi staff yn dal i fod yn broblem i'r sector.
  0
  0
 • Mae digon o arian yn cael ei wario yn y gyllideb iechyd, ond defnydd priodol yr arian hwnnw sydd Dan amheuaeth.
  0
  0
 • Nid yw hwn yn fater y gall y Blaid Lafur fod yn fodlon ag ef, ac ni all ymfalchïo ynddo ychwaith.
  0
  0
  Advertisement
 • Nid oes gan gymuned y celfyddydau yng Nghymru hyder yn y Gweinidog mwyach.
  0
  0
 • Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio dogfennau a gyhoeddir gan sefydliadau eraill, ac mae rhai ohonynt yn cael eu darparu yn Saesneg yn unig.
  0
  0
 • Yr ymateb yn y llythyr gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.
  0
  0
 • Yr ydym wedi bod yn gyson ar y mater hwn.
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu i'r mater allweddol hwn gael ei drin yn synhwyrol mewn unrhyw ffordd.
  0
  0
  Advertisement
 • Gwn nad yw hynny'n wir ar hyn o bryd, ond dylai fod yn ofynnol cael caniatâd cynllunio, waeth pa mor uchel ydynt.
  0
  0
 • Maent wedi ymddwyn fel aelodau o'r Blaid Lafur yn hytrach nag aelodau o'r blaid sydd mewn grym.
  0
  0
 • Rydym yn disgwyl cyfieithiad Cymraeg ar hyn o bryd.
  0
  0
 • Allan Yn Y Fan Wales UK 5 Pce Allan Yn Y Fan with caller Francesca Kay put the oomph into a twmpath.
  0
  0
 • Mae'r mater hwn yn peri pryder i gymunedau cefn gwlad yn y canolbarth ac yng ngorllewin Cymru.
  0
  0
  Advertisement
 • Un mater sy'n peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0
 • Gwn fod gan Aelodau'r Cynulliad o bob plaid yn rhannu rhai o'r pryderon hyn.
  0
  0
 • O weinyddiaeth sy'n honni ei bod yn gweithredu ar sail tystiolaeth, ni fu unrhyw dystiolaeth yn hynny o beth.
  0
  0
 • And yn testimonie of thys the commune sepulture of New-Hampton ys the cemiterie of S. Marie Chyrche.
  0
  0
 • Caiff hysbysebion ar y teledu, radio ac yn y sinema eu cynnal yn Gymraeg a Saesneg.
  0
  0
  Advertisement
 • Mae elfen o weld sut mae hyn yn gweithio.
  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth ywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.
  0
  0
 • The town, called in Welsh Llanf air (yn) Muallt, i.e.
  0
  0
 • Ar y sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.
  0
  0
  Advertisement