Yn sentence example

yn
 • On the 25th of January he took charge of Llan yn Mowddwy (14 m.
  0
  0
 • � Oxl d 2x 77n If we have new variables z such that zs=4s(yl, Y2,...yn), we have also z s =1 Y 8(x1, x2,���xn), and we may consider the three determinants which i s 7xk, the partial differential coefficient of z i, with regard to k .
  0
  0
 • ..yn xi, and as a particular case (y1, Y2,...yn) (x1, x2,...xn) = 1.
  0
  0
 • yl, y 2,...yn) (zl, z2,...zn z1, z 2, ���zn xi, 'X' 2,...
  0
  0
 • � � x0 yn � This must not be confused with the use of suffixes to denote particular terms of a series or a progression (as in � 41 (viii.) and (ix.)).
  0
  0
  Advertisement
 • In the applications with which we are concerned, t, n are very small quantities; and we may take P = x yn - At the same time dS may be identified with dxdy, and in the de nominator p may be treated as constant and equal to f.
  0
  0
 • y where K-=4, X qth moment with regard to plane y =o, Lm yn X pth moment with regard to plane x =o, and R is the volume of a briquette whose ordinate at (x,.,y s) is found by multiplying by pq x r P - 1 ys 4-1 the volume of that portion of the original briquette which lies between the planes x =xo, y =yo, y = ys.
  0
  0
 • yn cy ieu?.
  0
  0
 • iyn or H n ' yn), whether the resurrection embraces all men or only the righteous, whether it precedes or follows the Messianic age.
  0
  0
 • The old British tower and castle were called Castell caled fryn yn Rhos, the "castle of the hard hill in Rhos."
  0
  0
  Advertisement
 • In the geometry of plane curves, the term parabola is often used to denote the curves given by the general equation a' n x n = ym+n, thus ax= y 2 is the quadratic or Apollonian parabola; a 2 x = y 3 is the cubic parabola, a 3 x = y4 is the biquadratic parabola; semi parabolas have the general equation ax n-1 = yn, thus ax e = y 3 is the semicubical parabola and ax 3 = y 4 the semibiquadratic parabola.
  0
  0
 • The remnant of priests fled thither (after the great massacre of Bangor-is-coed in 613, by Ethelf ride of Northumbria) by the road of the Rivals (Yn Eifl) hill, S.
  0
  0
 • The nasal mutation occurs after fy, " my," and yn, " in "; thus fy mhen, " my head " (pen, " head "), yn Nhalgarth, " at Talgarth."
  0
  0
 • Thus yr oen, " the lamb," i'r ty, " into the house," yn y ty, " in the house."
  0
  0
 • yn, ein, 2.
  0
  0
  Advertisement
 • Near Wrexham, but in a detached portion of Flintshire, to the S.E., is Bangor-is-coed (Bangor yn Maelor), the site of the most ancient monastery in the kingdom, founded before r80; some 1200 monks were slain here by IEthelfrith of Northumbria, who also spoiled the monastery.
  0
  0
 • yn) as an origin; a term designating especially the co-ordinates of a heavenly body referred to this origin.
  0
  0
 • Allan i'r ysgol, ond cânt yr effaith fwyaf yn yr ystafell ddosbarth.
  0
  0
 • Fodd bynnag, y gwir yw bod amrywiaeth eang yn yr Arian a gaiff ysgolion ar draws Cymru.
  0
  0
 • Mae'r dull o drefnu canolfannau galw-mewn wedi bod yn amrywiol dros ben.
  0
  0
  Advertisement
 • beth fyddai'n digwydd pe baent yn dweud ' na ' .
  0
  0
 • beth sydd yn yr adroddiad: gallwch ddarllen yr union eiriau hyn ar wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.
  0
  0
 • Mae dau fater yn codi yn hynny o beth.
  0
  0
 • Gadewch inni weld beth fydd y bleidlais yn ei ddweud, Weinidog.
  0
  0
 • Byddai'n ddiddorol gwybod beth fyddai'n digwydd pe baent yn dweud ' na ' .
  0
  0
  Advertisement
 • Gallwch eu gwrthod, ond dyna beth y mae'r swyddogion yn ei ddweud.
  0
  0
 • bob amser yn gwerthfawrogi eich ymateb - cysylltwch â Tamsin Wright os bydd gennych broblemau neu sylwadau - da neu ddrwg!
  0
  0
 • Nod amgen y weinyddiaeth hon, a'r un yn San Steffan, yw eu bod yn gwario mwy ac yn cyflawni llai.
  0
  0
 • bod yn dost am wythnos.
  0
  0
 • bod angen arian yn hytrach nag unrhyw beth arall ar hyn o bryd.
  0
  0
  Advertisement
 • bod gennym lais i bobl hyn yng Nghymru, ac yr ydym yn cefnogi'r mesur hwnnw.
  0
  0
 • bod yn gwneud gwaith llawer gwell.
  0
  0
 • You can talk about something ongoing or in the recent past: Mae e wedi bod yn dost am wythnos.
  0
  0
 • Mae'n amlwg bod y dystiolaeth sydd ar gael yn amlygu y dylid bod yn rhagofalus.
  0
  0
 • Mae'n hanfodol ein bod yn mynd ati mewn ffordd wahanol i ddatrys y broblem hon.
  0
  0
  Advertisement
 • O ystyried yr holl bobl sydd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion, mae'n amlwg bod y ffigurau hyn yn isel iawn.
  0
  0
 • broses datganiadau gymryd 16 wythnos, ond mae rhai yn cymryd hyd at ddwy flynedd i'w cwblhau.
  0
  0
 • Mae hyn yn arwyddocaol o'r holl broses sydd wedi arwain at y cynnig terfynol hwn.
  0
  0
 • Fodd bynnag, tra bod y broses yn bwysig, mae angen cyflawni hefyd.
  0
  0
 • Neu a yw'r adolygiad yn broses o lunio polisi mynediad?
  0
  0
  Advertisement
 • Felly, mae angen inni ganolbwyntio ar gyflawni yn ogystal ag ar broses.
  0
  0
 • bum mlynedd i roi prawf ar y gweithdrefnau sydd gennym yn awr, ac nid ydynt wedi gweithio'n dda.
  0
  0
 • Mae'r ffigur hwnnw yn is na 60 y cant erbyn hyn.
  0
  0
 • chi yn ystod eich cyfnod mewn grym.
  0
  0
 • A ydych chi, Weinidog, yn cefnogi un heddlu yng Nghymru, mewn egwyddor?
  0
  0
  Advertisement
 • Mae'n bleser bod yn ol gyda chi yn Llandudno.
  0
  0
 • Mae hynny'n newyddion da ac, wrth gwrs, yn rhan o'r ateb.
  0
  0
 • Mae ymddiriedolaeth iechyd yn y Gogledd wedi dweud wrthyf ei bod yn sefydlu arferion da gydag awdurdodau lleol ac eraill ar y sail honno.
  0
  0
 • A ydych yn dal i fod wedi ymrwymo i hynny, neu a yw'n rhan o agenda wahanol?
  0
  0
 • Mae'n parhau i fod yn wir bod rhestrau aros yn dal i fod yn llawer uwch na phan sefydlwyd y Cynulliad yn 1999.
  0
  0
  Advertisement
 • Fodd bynnag, mae hyfforddi staff yn dal i fod yn broblem i'r sector.
  0
  0
 • Mae digon o arian yn cael ei wario yn y gyllideb iechyd, ond defnydd priodol yr arian hwnnw sydd Dan amheuaeth.
  0
  0
 • dim ond 2.6 y cant yn Lloegr.
  0
  0
 • felly nid oes yn rhaid ichi ddweud ' A, a ' wrthyf.
  0
  0
 • felly yr ydym yn sicr yn croesawu hynny.
  0
  0
 • felly Ni all fod yn strategaeth effeithiol wrth ymdrin ag achos penodol fel Llwynhelyg.
  0
  0
 • felly pam mae Lloegr yn gwneud yn well na Chymru?
  0
  0
 • gall datganiadau meincnod pwnc fod yn un o nifer o bwyntiau cyfeirio sy'n cael eu defnyddio at ddibenion adolygiad allanol.
  0
  0
 • Nid yw hwn yn fater y gall y Blaid Lafur fod yn fodlon ag ef, ac ni all ymfalchïo ynddo ychwaith.
  0
  0
 • Nid oes gan gymuned y celfyddydau yng Nghymru hyder yn y Gweinidog mwyach.
  0
  0
 • gan fod pobl yn gorfod disgwyl blwyddyn i'w chael.
  0
  0
 • gan bobl, ond rhaid inni gydnabod ei bod yn broblem barhaus.
  0
  0
 • gan FY mod yn gwerthfawrogi y bydd hynny'n dibynnu ar lefel y gyllideb gyfan.
  0
  0
 • gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.
  0
  0
 • Mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio dogfennau a gyhoeddir gan sefydliadau eraill, ac mae rhai ohonynt yn cael eu darparu yn Saesneg yn unig.
  0
  0
 • Yr ymateb yn y llythyr gan brif weithredwr yr awdurdod datblygu oedd bod hyn yn arferol.
  0
  0
 • holograph manuscript of an article on ' Ysgol yn yr Andes ' by Lewis Humphreys.
  0
  0
 • mae hyn yn newydd da ond mae angen gwneud llawer mwy.
  0
  0
 • mae pobl yn pleidleisio.
  0
  0
 • Mae tri chynnig hanfodol yn y Papur Gwyn, ac mae tri chynnig hanfodol yn y Papur Gwyn, ac mae llawer o gefnogaeth i'r cyntaf o bob tu.
  0
  0
 • Mae'r amgylchedd byd-eang a'r pwysau yn effeithio ar bawb yn y Deyrnas Unedig, felly pam mae'r amgylchedd byd-eang a'r pwysau yn effeithio ar bawb yn y Deyrnas Unedig, felly pam mae Lloegr yn gwneud yn well na Chymru?
  0
  0
 • mater hwn yn peri pryder i gymunedau cefn gwlad yn y canolbarth ac yng ngorllewin Cymru.
  0
  0
 • mater yr ydym yn ei godi yn y ddadl heddiw.
  0
  0
 • Yr ydym wedi bod yn gyson ar y mater hwn.
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu i'r mater allweddol hwn gael ei drin yn synhwyrol mewn unrhyw ffordd.
  0
  0
 • mor fawr yn cael eu hystyried.
  0
  0
 • Gwn nad yw hynny'n wir ar hyn o bryd, ond dylai fod yn ofynnol cael caniatâd cynllunio, waeth pa mor uchel ydynt.
  0
  0
 • nag ysgolion yn Lloegr.
  0
  0
 • Maent wedi ymddwyn fel aelodau o'r Blaid Lafur yn hytrach nag aelodau o'r blaid sydd mewn grym.
  0
  0
 • nodus nodi anghenion yn gynnar yn ffactor allweddol, ac mae angen hyfforddi athrawon i adnabod yr arwyddion.
  0
  0
 • Fodd bynnag, y ffaith amdani yw bod gormod o bobl yn wynebu gormod odd bynnag, y ffaith amdani yw bod gormod o bobl yn wynebu gormod o broblemau.
  0
  0
 • Rydym yn disgwyl cyfieithiad Cymraeg ar hyn o bryd.
  0
  0
 • Fodd bynnag, y ffaith amdani yw bod gormod odd bynnag, y ffaith amdani yw bod gormod o bobl yn wynebu gormod o broblemau.
  0
  0
 • Allan Yn Y Fan Wales UK 5 Pce Allan Yn Y Fan with caller Francesca Kay put the oomph into a twmpath.
  0
  0
 • oriel gelf genedlaethol yn gyson.
  0
  0
 • peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0
 • Mae'r mater hwn yn peri pryder i gymunedau cefn gwlad yn y canolbarth ac yng ngorllewin Cymru.
  0
  0
 • Un mater sy'n peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0
 • Gwn fod gan Aelodau'r Cynulliad o bob plaid yn rhannu rhai o'r pryderon hyn.
  0
  0
 • sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0
 • O weinyddiaeth sy'n honni ei bod yn gweithredu ar sail tystiolaeth, ni fu unrhyw dystiolaeth yn hynny o beth.
  0
  0
 • And yn testimonie of thys the commune sepulture of New-Hampton ys the cemiterie of S. Marie Chyrche.
  0
  0
 • Caiff hysbysebion ar y teledu, radio ac yn y sinema eu cynnal yn Gymraeg a Saesneg.
  0
  0
 • weld beth fydd y bleidlais yn ei ddweud, Weinidog.
  0
  0
 • Mae elfen o weld sut mae hyn yn gweithio.
  0
  0
 • Ar sail y materion hynny y materion hynny y mae pobl yn pleidleisio.
  0
  0
 • Ar sail y materion hynny y mae pobl yn pleidleisio.
  0
  0
 • Os gallwn wneud hynny, ynny, yn amlwg, bydd hynny ar y ffordd.
  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth ywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.
  0
  0
 • o, ?r endl} fuka lT  ?yn ??'
  0
  0
 • The town, called in Welsh Llanf air (yn) Muallt, i.e.
  0
  0
 • � Oxl d 2x 77n If we have new variables z such that zs=4s(yl, Y2,...yn), we have also z s =1 Y 8(x1, x2,���xn), and we may consider the three determinants which i s 7xk, the partial differential coefficient of z i, with regard to k .
  0
  0
 • yl, y 2,...yn) (zl, z2,...zn z1, z 2, ���zn xi, 'X' 2,...
  0
  0
 • � � x0 yn � This must not be confused with the use of suffixes to denote particular terms of a series or a progression (as in � 41 (viii.) and (ix.)).
  0
  0
 • Thus the expression for the vibration at M becomes -X .I JJ sin k) at-f + xE4 yn dxdy.
  0
  0
 • No S yn r am t n c k r Yatton O Chew W00]SPPIN4 AMa na Br`adford Melksha4zt °WestOn super O / Wilc er Mare Devrzes KP A See d Willow ?.
  0
  0
 • Ar y sail honno, yr ydym yn barod i ganiatáu i'r gyllideb gael ei derbyn.
  0
  0
 • Os gallwn wneud hynny, yn amlwg, bydd hynny ar y ffordd.
  0
  0
 • Mae'r Llywodraeth yn San Steffan, ac yn sicr y Llywodraeth yma wedi gwrthod gwrando ar unrhyw welliannau gan y gwrthbleidiau.
  0
  0