Yw sentence example

yw
 • Fodd bynnag, y gwir yw bod amrywiaeth eang yn yr Arian a gaiff ysgolion ar draws Cymru.
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid faint o Arian sy'n cael ei wario yw testun y ddadl hon.
  0
  0
 • Fodd bynnag, os mai hynny yw'r unig beth a aiff o'i le, gadewch inni ddweud ' diolch ' am hynny.
  0
  0
 • Nod amgen y weinyddiaeth hon, a'r un yn San Steffan, yw eu bod yn gwario mwy ac yn cyflawni llai.
  0
  0
 • Neu a yw'r adolygiad yn broses o lunio polisi mynediad?
  0
  0
  Advertisement
 • A ydych yn dal i fod wedi ymrwymo i hynny, neu a yw'n rhan o agenda wahanol?
  0
  0
 • Nid gwerth am arian yw peth felly a dyna nod amgen y weinyddiaeth hon.
  0
  0
 • Nid yw hwn yn fater y gall y Blaid Lafur fod yn fodlon ag ef, ac ni all ymfalchïo ynddo ychwaith.
  0
  0
 • A oes gan y Prif Weinidog unrhyw syniad a yw Llywodraeth y DU wedi cymryd unrhyw gamau mewn perthynas â hynny?
  0
  0
 • Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu i'r mater allweddol hwn gael ei drin yn synhwyrol mewn unrhyw ffordd.
  0
  0
  Advertisement
 • Gwn nad yw hynny'n wir ar hyn o bryd, ond dylai fod yn ofynnol cael caniatâd cynllunio, waeth pa mor uchel ydynt.
  0
  0
 • Un mater sy'n peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.
  0
  0
 • Nid cymryd mantais yw i ni, fel plaid leiafrifol, gynnal dadl ar ddyfodol addysg ein plant.
  0
  0