Sain sentence example

sain
  • The administrative divisions are as follows: - Tabriz and environs; Uskuh; Deh-Kharegan; Maragha; Miandoab; Saujbulagh; Sulduz; Urmia; Selmas; Khoi; Maku; Gerger; Merend; Karadagh; Arvanek; Talish; Ardebil; Mishkin; Khalkhal; Hashtrud; Garmrud; Afshar; Sain Kaleh; Ujan; Sarah.
    1
    1