Ekspeditsiy sentence example

ekspeditsiy
 • Kozlov, Trudy Ekspeditsiy Imp. Russ.
  0
  0
 • Roborovsky, Trudy Tibetskoi Ekspeditsiy, 1889-1890; K.
  0
  0
 • Vostochnom Turkestane and Trudy Tibetskoy Ekspeditsiy, 1889-1890 (St Petersburg, 1891-1892); V.
  0
  0